ترتيب شباب بلوزداد و بارادو
لعبفتخـنقاطآخر النتائج
1شباب بلوزدادشباب بلوزداد341912369فخففف
9بارادوبارادو3413111050خفففف
footballعدد الجماهير بدون جمهور
شباب بلوزداد احدث نتائج شباب بلوزداد
بارادو احدث نتائج بارادو